Domain@tCost
27 July 2021  

HOME
 
Domain@tCost  ad

ข้อควรรู้ก่อนเตรียมตัวจด .INFO
ผู้เขียน: สรพงษ์ อุนนาภิรักษ์
25 กรกฎาคม 2544

วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ .info TLD โดเมนกลุ่มใหม่ที่เปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการ Afilias* เริ่มเปิดช่วง Sunrise Period ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ในระดับสากลตั้งแต่ก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ได้มีโอกาสจดทะเบียนจองชื่อโดเมนที่ต้องการก่อน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบริการซึ่งพลาดการจดชื่อโดเมนของตนภายใต้ .com ให้มีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้ง โดยช่วง Sunrise Period นี้จะกินเวลาประมาณ 1 เดือน (ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2544) ทั้งนี้ชื่อโดเมนที่จะจดทะเบียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คือ

1. ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตั้งแต่ a-z) หรือตัวเลข (ตั้งแต่ 0-9)
2. มีความยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร (ไม่นับรวมส่วนของ .info)
3. ชื่อโดเมนจะต้องเหมือนกับชื่อหรือถ้อยคำที่ปรากฎในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยอนุญาตให้ใช้เพียงเครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างคำเท่านั้น (ห้ามวางไว้ตรงหน้าสุดหรือหลังสุดของชื่อ) และห้ามเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษร
4. ต้องทำการจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ปี

และต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนไว้ อันได้แก่
1. ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการ (เป็นภาษาอังกฤษ)
2. วันที่ขึ้นทะเบียน
3. ประเทศที่ขึ้นทะเบียน
4. หมายเลขเอกสารขึ้นทะเบียน

โดยชื่อโดเมนที่ยื่นขอจดในช่วง Sunrise จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสุ่มจด ซึ่งแบ่งเป็น 5 รอบ (ตามตาราง) ซึ่งจะใช้วิธี Round Robin โดยการวนทีละรอบ และในแต่ละรอบ ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้กับ registrar แต่ละรายจะมีสิทธิ์ถูกจดได้เพียงชื่อเดียวเท่านั้น ตามคิวในฐานข้อมูลของ registrar แต่ละราย ซึ่งหมายความว่าในการวนแต่ละรอบ registrar แต่ละรายจะสามารถจดชื่อโดเมนได้เพียงครั้งละชื่อเดียวเท่านั้น (เพื่อเป็นการป้องกันการจองชื่อโดเมนครั้งละมากๆ ของ registrar รายใหญ่) โดยหากว่าชื่อใดถูกจดไปแล้วก็จะไม่สามารถจดซ้ำได้อีก ทั้งนี้กระบวนการจะวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดรายชื่อที่มีการลงทะเบียนไว้ในแต่ละรอบ สำหรับขั้นตอนในแต่ละรอบจะประกอบด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงการตรวจสอบยืนยันข้อมูล (Submissions Accepted) ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 7 วัน แล้วจึงเข้าสู่ช่วงการประมวลผล (Submissions Processed) เพื่อให้ชื่อโดเมนสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 4 วัน โดยหลังจากชื่อโดเมนที่จดในรอบแรกใช้งานได้แล้วจึงจะเริ่มสุ่มจดในรอบต่อไป ดังนั้นในแต่ละรอบจะเหลือเพียงชื่อโดเมนที่ซ้ำที่ถูกคัดทิ้งตอนจบก่อนจะเริ่มการสุ่มในครั้งต่อๆ ไป และหลังจากผ่านรอบที่ 4 ไปแล้ว การประมวลผลจะทำในลักษณะ real-time (ทำงานทันที)

Submissions Accepted Submissions Processed
Round 1: July 25 - July 31 August 1 - August 4
Round 2: August 1 - August 4 August 5 - August 7
Round 3: August 5 - August 7 August 8 - August 10
Round 4: August 8 - August 10 August 11- August 14
Real-time: August 15 - August 27 real-time
* เวลาตาม UTC (Coordinated Universal Time) ซึ่งจะช้ากว่าเวลาของไทย 7 ชั่วโมง

สำหรับชื่อโดเมนที่ทำการลงทะเบียนในช่วง Sunrise Period นี้ หลังจบช่วง Sunrise Period จะถูก lock การย้ายไว้ 180 วัน (ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2545) เพื่อเปิดโอกาสเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่นที่ต้องการชื่อโดเมนเดียวกันสามารถทำการ challenge ได้ โดยจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. พิสูจน์ได้ว่า registrant (เจ้าของชื่อโดเมน) ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่นำมาอ้าง
2. พิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่นำมาอ้างไม่ได้ครอบคลุมเป็นสากล
3. พิสูจน์ได้ว่าชื่อโดเมนที่จดนั้นไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่นำมาอ้าง
4. พิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้ถูกจดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2543

ค่าธรรมเนียมในการ challenge ที่จะต้องจ่ายให้กับ World Intellectual Property Organization (WIPO) จะอยู่ที่ $295 ต่อชื่อ ($75 เป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถเรียกคืนได้) โดยต้องดำเนินการภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดช่วง Sunrise Period (ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2544) โดยการพิจารณากรณีพิพาทของชื่อโดเมน .info นี้สามารถยื่นฟ้องภายใต้ UDRP เช่นเดียวกับ gTLD กลุ่มอื่น ทั้งนี้ชื่อโดเมนที่ถูก challenge จะถูก on-hold (พักการใช้งานไว้) จนกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นที่สุดจากศาลหรือภายใต้ URDP โดยอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการรับรองจาก ICANN

หลังจากจบช่วง Sunrise Period แล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทดสอบระบบ (Quiet Period) ซึ่งจะไม่มีการจดทะเบียน (ตั้งแต่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน) แล้วจึงจะเข้าสู่ช่วง Start-Up หรือ Landrush Period (12-18 กันยายน 2544) โดยชื่อโดเมนที่จะจดในช่วงนี้ต้องจดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่จำกัดว่าจะต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือบริการมารับรอง (สงวนเฉพาะชื่อที่มีความยาว 1-2 พยัญชนะ) ตามคิวที่ได้ลงทะเบียนจองไว้กับ registrar ซึ่งจะไม่มีการรับประกันว่าจะได้หรือไม่ (ในกรณีที่มีชื่อซ้ำกันจะถูกนำไปสุ่มจดโดยผ่านกระบวนการสุ่มทางคณิตศาสตร์) ทั้งนี้ชื่อโดเมนที่ผ่านการลงทะเบียนในช่วงนี้จะได้รับการ update ในระบบ WHOIS และสามารถใช้งานได้ภายใน 5 นาที

สำหรับช่วงสุดท้ายคือ Registry Live Period จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2544 เป็นต้นไป โดยในช่วงนี้จะเป็นการเปิดเสรีอย่างแท้จริง คือผู้จดจะเป็นใครก็ได้ โดยถือหลักจดก่อนได้ก่อน และสามารถเลือกจดได้ในช่วงอายุสัญญาตั้งแต่ 1-10 ปี และชื่อโดเมนจะได้รับการ update ในระบบ WHOIS และสามารถใช้งานได้ภายใน 5 นาทีเช่นเดียวกัน

ตามวัตถุประสงค์แล้วชื่อโดเมน .info นี้ กำหนดออกมาใช้เพื่อรองรับเว็บไซต์ทางด้านข้อมูลต่างๆ ในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information) อย่างไรก็ดี ก็ไม่มีข้อบังคับชัดเจนว่าจะต้องจำกัดเฉพาะการใช้งานในส่วนนี้เท่านั้น กล่าวคือค่อนข้างเปิดกว้าง ใครจะจดไปใช้ทำอะไรก็ได้ จึงมีการคาดหมายว่าชื่อโดเมน .info นี้จะขึ้นมาได้รับความนิยมเช่นเดียวกับ .com ที่ปัจจุบันเริ่มหาชื่อดีๆ ใช้ยากขึ้นทุกที โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ให้บริการ (registrar) ที่รวมตัวกันก่อตั้ง Afilias ขึ้นเพื่อหวังต่อสายป่านธุรกิจให้ยืนยาวออกไป ซึ่งนำโดย Network Solutions, Inc. , Register.com, Tucows.com, กลุ่ม CORE ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการให้บริการรับจดชื่อโดเมนมานานปี และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก

นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ WHOIS ของ Afilias ยังได้รับการพัฒนาโดยจะมีการดูแลโดยตรงที่ registry (ทำงานแบบ Centralized) ทำให้ไม่ต้องมีการรอการ update จาก registrar เหมือนกับ gTLD กลุ่ม .com เดิม ดังนั้นจึงสามารถย่นระยะเวลาประมวลผลได้เร็วกว่า (จาก 24-72 ชั่วโมง ลงเหลือ 5 นาที สำหรับ WHOIS และ 12 ชั่วโมง เหลือ 5 นาที สำหรับ DNS)** และในส่วนของข้อมูลที่จะแสดงใน WHOIS ของ .info ก็จะเพิ่มส่วนของชื่อ registrar และข้อมูลเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ถ้ามี) นอกจากนี้ในส่วนของ Name Server ก็จะเพิ่มข้อมูล Name Server ID และชื่อ registrar ที่ดูแลรวมทั้ง Created Date และ Last Updated Date อีกด้วย

สำหรับท่านที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปค้นได้ที่ http://www.afilias.com หรือ http://www.nic.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Afilias โดยตรง หรือที่ http://www.inta.org/news/infofaq.shtml ของ International Trademark Association (INTA)

และสำหรับท่านที่ตั้งใจจะจดชื่อโดเมนใหม่ภายใต้ .info สักชื่อในช่วง Sunrise นี้ กรุณาอ่านข้อตกลงต่างๆ ของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ละเอียดก่อนนะครับ เพราะนอกจากจะต้องจ่ายแพงกว่าปกติแล้ว การจดทะเบียนในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ชื่อ 100% ดังนั้นหากการจดทะเบียนไม่ประสบความสำเร็จ ท่านอาจไม่ได้รับการค่าบริการคืนให้ครับ ในส่วนของเว็บไซต์ Domain@tCost นั้น เท่าที่ถามทางทีมงานคิดว่าคงจะเปิดให้บริการในส่วนนี้หลังช่วงเปิดให้จดโดยเสรีแล้ว เพราะต้องรอจนมั่นใจก่อนว่าระบบใหม่มีเสถียรภาพพอ ถือเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในระดับหนึ่ง ส่วนชื่อโดเมนกลุ่ม .biz, .pro, .name และอื่นๆ ที่จะประกาศใช้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น หากมีเวลาจะเขียนมารับใช้ในโอกาสต่อไปครับ


* Afilias เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ให้บริการรับจดชื่อโดเมนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN (accredited registrar)จำนวน 18 ราย โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ ICANN ภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ให้เข้ามาดำเนินงานเป็น registry ของชื่อโดเมนกลุ่มนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่ง .info นี้ได้ถูกนำเข้าสู่ระบบ DNS (root zone) เพื่อให้สามารถใช้งานภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับ gTLD กลุ่ม .com เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2544 ที่ผ่านมา

**จากการนำเอา Extensible Provisioning Protocol (EPP) มาใช้ ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับหลาย registry ของแต่ละ registrar ซึ่งจะดีกว่า Registry-Registrar Protocal (RRP) เดิมที่ใช้กับ gTLD กลุ่ม .com ที่จะต้องเชื่อมไปยัง registry รายเดียว ทั้งนี้ปัจจุบันยังเป็นฉบับร่าง ตัวมาตรฐานจริงจะเอามาใช้ประมาณเดือนกันยายน 2544 โดยจะให้เวลา Registrar ปรับระบบ 30 วัน


ทาง Afilias ได้เลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการออกไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 หลังเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารชนตึก World Trade Center ที่กรุงนิวยอร์ก ซึ่งส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุน และการตรียมการของ Registrar หลายรายซึ่งไม่สามารถทำได้ทันตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ทาง Afilias ได้เลื่อนกำหนดการปิดช่วง Start-Up ออกไปเป็น 23:59 น. ตามเวลา UTC ของวันที่ 21 กันยายน 2544 (จากกำหนดเดิม 18 กันยายน) หรือประมาณ 7 โมงเช้าของวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย โดยหลังจากปิดช่วง Start-Up แล้ว ระบบการเชื่อมต่อการลงทะเบียนระหว่าง Registry (Afilias) และ Registrar แต่ละรายจะถูกปิด (Registry Shutdown) ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2544 (13:59 UTC หรือประมาณ 3 ทุ่มตามเวลาในประเทศไทย) เพื่อทำการประมวลผลชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ในช่วง Sunrise (ดังนั้นชื่อโดเมนที่จดในช่วง Sunrise จะสามารถใช้งานได้ทันทีในช่วงนี้) และจัดคิวชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้กับ Registrar แต่ละรายในช่วง Start-Up รวมทั้งทดสอบระบบเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆ ของชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนในช่วง Start-Up ก็จะถูกทยอยบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล WHOIS และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน (00.01 UTC) เป็นต้นไป สำหรับช่วง Registry Live ซึ่งจะเปิดให้บุคคลหรือองค์กรทั่วไปสามารถจดและใช้งานได้ทันทีนั้น ก็จะเปิดหลังจากสิ้นสุดช่วง Registry Shutdown ครับ

และสำหรับท่านที่เล็งจะจดชื่อโดเมน .info ภายใต้ชื่อประเทศต่างๆ นั้น คงต้องแสดงความเสียใจด้วย เพราะทาง Afilias เพิ่งประกาศสงวนชื่อโดเมนที่ตรงกับชื่อประเทศ (ตามมาตรฐาน ISO3166-1 เช่น th.info, us.info ฯลฯ) ไปเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมานี้เอง ตามมติของคณะกรรมการบริหาร ICANN เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้ประเทศต่างๆ ได้มีชื่อโดเมน .info ของตนเองไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ชื่อที่ถูกสงวนไว้ก็ยังรวมถึงชื่อเฉพาะของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ เช่น European Union ด้วย โดยจะมีรวมกันทั้งสิ้น 327 ชื่อ (จากทั้ง 2 กลุ่ม) ซึ่งก็จะได้รับการสงวนไว้จนกว่าคณะทำงานที่ ICANN แต่งตั้งขึ้นมาให้ดูแลในเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปในการจัดการกับชื่อที่ได้รับการสงวนไว้นี้ โดยจะถูกนำเข้าสู่การประชุมของ ICANN ที่ Accra ในเดือนมีนาคมปีหน้า

แก้ไขเพิ่มเติม : ผู้เขียน 18 กันยายน 2544


ยังมีบทความดีๆรอให้คุณอ่านอยู่อีกมากครับ
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการBest View in

800 x 600
Medium Text Size